NAS คืออะไร


NAS ย่อมาจาก Network Attatched Storage เป็นอุปกรณ์ Storage หรืออุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อกับเน็ตเวิร์คเพื่อให้บริการด้านการเข้าถึงไฟล์กับผู้ใช้งานในเครือข่ายได้

Leave Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *